Top
Zaterdag 20 juli 2024
Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Sportpark de Pelikaan en www.pelikaan-zwolle.nl, berusten uitsluitend bij Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan Zwolle, haar partners en contentleveranciers (hierna tezamen aangeduid als De Pelikaan). De Pelikaan behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij De Pelikaan en/of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pelikaan is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

De Pelikaan heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van De Pelikaan, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. De Pelikaan heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Door hyperlinks aan te brengen naar deze site bevestigt u in te stemmen met deze voorwaarden en zich daaraan te houden. Onder de hieronder genoemde voorwaarden staat de uitgever in beginsel toe dat uincidenteel hyperlinks aanbrengt naar deze site en anderszins de daarop beschikbare informatie (her)gebruikt.

Op je eigen site mag je van elk artikel waarnaar je een hyperlink aanbrengt een kort citaat opnemen uit het desbetreffende artikel. Onder kort wordt begrepen een tekst (inclusief kop) van ongeveer honderd woorden.